โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง จังหวัดตราด ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรับรองอาคันตุกะของวัดหนองโสน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด งานวันปัญญาสมวาร (50 วัน) เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ป.ธ. 9

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,356