วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง

วัดคิรีวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วัดคีรีวิหาร เดิมชื่อว่า วัดท่าเลื่อน หรือ วัดภูเขายวน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2429 ต่อมาในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเมืองตราด ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสเป็นพระครูรัฐาภิมุกข์และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดภูเขายวน เมื่อไทยได้เมืองตราดกลับคืนมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงพระทานชื่อให้เลือก 3 ชื่อ คือ วัดคีรีเวสวิหาร วัดเวสคีรีวิการและวัดคิรีวิหาร จึงได้ใช้ชื่อ "วัดคิรีวิหาร" มาจนปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2538 ณ วัดคิรีวิหาร และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ วัดคิรีวิหาร ปัจจุบันมีพระโสภณธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,788