โครงการถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. จังหวัดตราดนำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ซึ่งทางจังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดตราด นำโดยนายชัยพล ภูต้องลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการประเมิน ITA ของหน่วยงานข้างต้น รวม 150 คน เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด

ในการนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,632