การประชุมระดับอำเภอตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. อำเภอบ่อไร่นำโดยนายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยพระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับอำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการถวายการต้อนรับตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมการถวายการต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 88,207