การประชุมแถลงข่าวการดำเนินงาน ของจังหวัดตราด ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 18 ธัันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. จังหวัดตราด จัดการประชุมแถลงข่าวการดำเนินงาน ของจังหวัดตราด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าวและพบปะพูดคุยกับประชาชน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลาง จังหวัดตราด

ในการนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้แถลงข่าวภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยนำเสนอโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จังหวัดตราด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งได้กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเพิ่มเติมว่า "บุญกิริยาวัตถุ 10 ข้อ เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายเชิญชวนผู้อื่นมาร่วมทำบุญ สืบเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล จังหวัดตราดจึงร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จังหวัดตราด ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกรฺ์ที่ 1 มกราคม 2564 โดยกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวัดทุกวัดของจังหวัดตราด จำนวน 148 วัด และกำหนดให้มีวัดที่เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ดังนี้

1. วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด (ม)

2. วัดห้วงพัฒนา ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด (ธ)

3. วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด เป็นศูนย์กลางของอำเภอเมืองตราด (ม)

4. วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เป็นศูนย์กลางของอำเภอเมืองตราด (ธ)

5. วัดท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง เป็นศูนย์กลางของอำเภอเขาสมิง (ม)

6. วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง เป็นศูนย์กลางของอำเภอเขาสมิง (ธ)

7. วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ เป็นศูนย์กลางของอำเภอคลองใหญ่

8. วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ เป็นศูนย์กลางของอำเภอแหลมงอบ

9. วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ เป็นศูนย์กลางของอำเภอบ่อไร่

10. วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง เป็นศูนย์กลางของอำเภอเกาะช้าง

11. วัดราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด เป็นศูนย์กลางของอำเภอเกาะกูด

ทั้งนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้กล่าวปิดท้ายว่า "ท่านพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) กล่าวว่า อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี คือ 1. ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย 2. เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา 3. เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล 4. เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม และ 5. เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,473