การประชุมคณะกรรมการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. จังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีพระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จังหวัดตราด ครั้งที่ 1  โดยนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นำข้าราชการในสังกัดดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 558/2563 เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลดละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกัน และได้มีโอกาสร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัดดำเนินจัดโครงการ ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี พุทธวิถี รับปีใหม่ รวมใจถวายเป็นพระราชกุศล” ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 โดยมีวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด 2 วัด คือ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด (มหานิกาย) และวัดห้วงพัฒนา (ธรรมยุต) ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ส่วนในระดับอำเภอมีวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ เป็นวัดศูนย์กลาง (มหานิกาย) ของอำเภอเมืองตราด วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ เป็นวัดศูนย์กลาง (ธรรมยุต) ของอำเภอเมืองตราด วัดท่ากระท้อน ตำบลเขาสมิง เป็นวัดศูนย์กลาง (มหานิกาย) ของอำเภอเขาสมิง วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม ตำบลประณีต เป็นวัดศูนย์กลาง (ธรรมยุต) ของอำเภอเขาสมิง วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ เป็นวัดศูนย์กลางของอำเภอคลองใหญ่ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ เป็นวัดศูนย์กลางของอำเภอแหลมงอบ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน เป็นวัดศูนย์กลางของอำเภอบ่อไร่ วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง เป็นวัดศูนย์กลางของอำเภอเกาะช้าง และวัดราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะกูด เป็นวัดศูนย์กลางของอำเภอเกาะกูด ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ สามารถแต่งกายด้วย ชุดขาว หรือชุดสีสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัดต่าง ๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,477