กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปวัด วันธรรมสวนะ” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5 "จังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายชีวิน อภิบาลบุญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นประธานกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปวัด วันธรรมสวนะ” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5 "จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดอรุณราษฎร์พัฒนา ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 247,816