ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีพระมหามงคล ยติโก (ป.ธ.9) เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม และพระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด ร่วมให้คำปรึกษาในการคัดเลือก ณ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,351