// run a loop counting up to 250,000 var num = 0; for( var i = 0; i < 250000; i++ ) { num++; } var stop = new Date(); var stopsec = stop.getTime(); var loadtime = ( stopsec - startsec ) / 1000; :: Trat Provincial Office of Buddhism ::

วัดสังกัดมหานิกาย ในจังหวัดตราด

อำเภอเมืองตราด

วัดชำราก วัดตะกาง วัดท่าพริก วัดเนินสูง วันวรุณดิตถาราม
วัดคลองขวาง วัดทุ่งไก่ดัก วัดธรรมาภิมุข วันเนินทราย วัดวิเวกวราราม
วัดกลาง วัดคลองเพชร วัดไผ่ล้อม วัดโยธานิมิต (พระอารามหลวง) วัดศรีบุรพาราม
วัดบุปผาราม วัดลำดวน วัดสวนใน วัดหนองบัว วัดหนองคันทรง
วัดแหลมหิน วัดห้วงน้ำขาว วัดอ่าวช่อ วัดโคก วัดสระบัว
วัดสุวรรณมงคล วัดหนองโสน วัดหนองเสม็ด วัดท่าเส้น วัดประทุน
วัดสะพานหิน วัดหนองรี วัดแหลมกลัด วัดคลองขุด วัดฉางเหลือ
วัดท่าประดู่ วัดเนินยาง วัดบางปรือ    
ทส.เกาะมะปริง ทส.เขาคุณธรรม ทส.เปร็ดใน ทส.คลองกวาง ทส.เขาตาโปน

อำเภอเขาสมิง

วัดท่ากระท้อน วัดบำโรณ วัดมัชฌิมวัน วัดลำภูราย วัดแสนสุข
วัดเขาฉลาด วัดเจียรพัฒนา วัดเทพนิมิต วัดโป่งจันตา วัดมณฑล
วัดท่าโสม วัดท่าหาด วัดละมีบ วัดสลัก วัดอ่างกระป่อง
วัดขุมบ่อทรัพย์ วัดคลองหลอด วัดดินแดง วัดประณีต วัดเสนาณรงค์
วัดคลองใหญ่ วัดฆ้อ วัดชากกลาง วัดทุ่งพีด วัดธรรมาภิมุข
วัดบ้านโป่ง วัดวังตะเคียน วัดศรีบัวทอง วัดเกาะลอย วัดป่าภาวนาสุนทร
วัดมุจลินท์อาภา วัดมาบใหญ่ วัดวงษ์พัฒนา วัดทุ่งเขา วัดทางควาย
วัดพนมพริก วัดมุมสงบ วัดแสนตุ้ง    
ทส.ปฏิบัติธรรม ทส.เขาวงศ์ ทส.เขามะพูด ทส.เทพประทานพร ทส.ฆ้องพญา
ทส.ท่าเสมอ ทส.ทรายขาว      

อำเภอแหลมงอบ

วัดทองธรรมชาติราฎร์สันติ วัดธรรมชาติล่าง วัดบางกระดาน วัดบางปิดล่าง วัดบางปิดบน
วัดแหลมอวน วัดคลองใหญ่ วัดน้ำเชี่ยว วัดเนินดิแดง วัดราษฎร์บำรุง
วัดแหลมงอบ วัดแหลมมะขาม วัดอ่าวสลัด    
ทส.บ้านปากคลอง        
อำเภอคลองใหญ่
วัดเกษมสีมาราม วัดคลองจาก วัดคลองมะขาม วัดคลองมะนาว วัดคลองใหญ่
วัดหนองม่วง วัดห้วงโสม วัดอรุณราษฎร์พัฒนา    
ทส.บ้านตากาด ทว.หอดทรายแดง      

อำเภอบ่อไร่

วัดตากแว้ง วัดทุ่งตอง วัดนนทรีย์ วัดบ่อพลอย วัดประเดา
วัดมะม่วง วัดใหม่โพธาราม วัคลองแอ่ง วัดจัดสรรพัฒนาราม วัดตางาม
วัดบ่อไร่ วัดปะอา วัดมะนาว วัดช้างทูน วัดท่าน้ำล่าง
วัดเนินตากแดด วัดป่าวิสุทธิธรรม วัดหนองบอน วัดหนองแฟบ  
ทส.สระใหญ่ ทส.หมื่นด่าน ทส.เขาอุดมโชค ทส.มะอึดแรด ทส.เสือดาว
ทส.คลองแสง ทส.ทางกลาง      

อำเภอเกาะช้าง - อำเภอเกาะกูด

วัดคลองนนทรีย์ วัดคลองพร้าว วัดคลองสน วัดบางเบ้า วัดวัชคามคชทวีป
วัดสลักเพชร        

วัดสังกัดธรรมยุติกนิกาย ในจังหวัดตราด

อำเภอเมืองตราด

วัดคิรีิหาร (พระอารามหลวง) วัดมณีกาญนาราม วัดวรดิตถาราม วัดวิสิทธิการาม วัดอ่าวพร้าว
วัดเกาะหมาก วัดเขาน้อยหนองโสน วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม วัดทับทิมสยาม วัดป่ามหาวัน
วัดห้วงพัฒนา วัดเขาสมิง วัดป่าคลองใจ    
ทส.เขาโรงถ่าน ทส.ป่ากุญชร ทส.ท่าหิน ทส.ป่าตะแบก ทส.คลองปุก
         

 

คลิกที่นี่ >> ดาวน์โหลดประวัติวัดในจังหวัดตราด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์

ผอ.พศช.

นายพงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

พันตำรวจโท พงศ์พร พราห์มเสน่ห์

ผอ.พศจ.ตราด

นายสันติ  ดินม่วง

นายสันติ ดินม่วง
 

(C) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๕๒ ๕๔๙๑ โทรสาร : ๐ ๓๙๕๒ ๕๔๙๓