// run a loop counting up to 250,000 var num = 0; for( var i = 0; i < 250000; i++ ) { num++; } var stop = new Date(); var stopsec = stop.getTime(); var loadtime = ( stopsec - startsec ) / 1000; :: Trat Provincial Office of Buddhism ::

วิสัยทัศน์      


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานที่พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุข
อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๑. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบาย   ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน โครงการของหน่วยงาน  ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มอำนวยการและประสานงาน
๒. กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
๓. กลุ่มพุทธสถานและและศาสนาสมบัติ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์

ผอ.พศช.

นายพงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

พันตำรวจโท พงศ์พร พราห์มเสน่ห์

ผอ.พศจ.ตราด

นายสันติ  ดินม่วง

นายสันติ ดินม่วง
 

(C) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๓๙๕๒ ๕๔๙๑ โทรสาร : ๐ ๓๙๕๒ ๕๔๙๓