โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560

>> คลิกที่นี่ << เพื่อโหลดใบสมัครโครงการ

รายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560

ลำดับที่

นามเจ้าอาวาส

ชื่อวัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

พระโสภณธรรมธาดา

คิรีวิหาร พระอารามหลวง (ธ)

ชำราก

เมืองตราด

ตราด

09-5554-9090

2

พระบุรเขตธรรมคณี

บางปรือ

ห้วยแร้ง

เมืองตราด

ตราด

06-3951-4556

3

พระครูอินทคีรีคณารักษ์

เทพนิมิต

เทพนิมิต

เขาสมิง

ตราด

08-1732-4351

4

พระครูมงคลปัญญากร

สุวรรณมงคล

หนองเสม็ด

เมืองตราด

ตราด

08-7982-6879

5

พระครูพิศาลธรรมวาที

บางปิดบน

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

08-1863-9378

6

พระครูสุเมธจริยาลังการ

คลองสน

เกาะช้าง

เกาะช้าง

ตราด

09-2261-1105

7

พระสมุห์วุฒิไกร สํวโร

คลองจาก

คลองใหญ่

คลองใหญ่

ตราด

08-1551-1231

8

พระครูกิตติญาณวิจักษ์

เนินตากแดด

หนองบอน

บ่อไร่

ตราด

08-1781-0202