โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด
จำนวน
รายชื่อ - เบอร์ติดต่อ

วัดบางปรือ

ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4

พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม.)

โทร. 063 951 4556

วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ    

วัดห้วงพัฒนา (ธ)

ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

6

พระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ.)

โทร. 095 554 9090 (พระครูกิตติวัฒนคุณ)

วัดสุวรรณมงคล

ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

7

พระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด

โทร. 087 982 6879

วัดท่ากระท้อน

ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

14

พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาสมิง

โทร. 089 938 8144

วัดเนินตากแดด

ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

15

พระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย

โทร. 081 781 0202

วัดคลองมะนาว

ตำบลไม่รู้ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

10

พระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่

โทร. 084 456 6229

วัดบางปิดบน

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

11

พระครูพิศาลธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ

โทร. 081 863 9378

วัดคลองสน

ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

13

พระครูสุเมธจริยาลังการ เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง

โทร. 092 261 1105

สรุปยอด ณ วันที่ 29 เมษายน 2562  จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

|| มติคณะรัฐมนตรี [ คลิกที่นี่ ]  (เรื่องให้ข้าราชการลาอุปสมบทไม่ถือเป็นวันลา) [ หนังสือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 126 ลว. 28 มี.ค.62]

|| มติมหาเถรสมาคม ที่ 8/2562 [ คลิกที่นี่ ]  (เรื่องหลักสูตรโครงการอุปสมบท) [ มติมหาเถรสมาคมที่ 153/2562  ลว. 29 มี.ค.62]

|| มติมหาเถรสมาคม ที่ 1/2562 [ คลิกที่นี่ ] (โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ)

|| โครงการ [ คลิกที่นี่

|| คำสั่งจังหวัดตราดที่ 470/2562 [ คลิกที่นี่ ]

|| รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม [ คลิกที่นี่ ]

|| รายงานการประชุม [ คลิกที่นี่ ]

แนวทางปฏิบัติ การขอรับการบวช 

- 1. ระเบียบการสมัคร (เอกสาร 1 - 6 โหลดที่นี่)

- 2. ใบสมัครโครงการฯ

- 3. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง

- 4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- 5. หนังสือรับรองบุคคล

- 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 07:14)