รายงานผลการเบิกจ่ายนิตยภัต งบ 2561

เงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ประจำเดือนตุลาคม 2560 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนธันวาคม 2560 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนมกราคม 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนมีนาคม 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนเมษายน 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนมิถุนายน 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
ประจำเดือนกันยายน 2561 มหานิกาย
ธรรมยุติกนิกาย
 

หมายเหตุ

รายการบัญชีกระแสรายวัน ทุกรอบการเบิกจ่าย
พระครูวิจิตรวรวุฒิ ฐิตธมฺโม

206-2-13160-7 3,400
พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ

206-2-12597-6 2,700

พระครูไพโรจน์พัฒนาภรณ์ ชุติปญฺโญ

206-2-00271-8 2,500
รวม 8,600


แนวทางปฏิบัติ การขอรับการจัดสรรนิตยภัต

- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัตพ.ศ. 2556 คลิกที่นี่

- แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร คลิกที่นี่

- บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ (นภ.3) คลิกที่นี่

- แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเลขานุการ (นภ.4) คลิกที่นี่

- บัญชีรายละเอียดพระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง (นภ.5) คลิกที่นี่

- แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเลขานุการ (นภ.6) คลิกที่นี่

- อัดตราการเบิกจ่าย บัญชีนิตยภัต คลิกที่นี่

- ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี คลิกที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 เวลา 03:20)