ระวังพระพุทธรูปและศาสนวัตถุในวัดถูกโจรกรรม

ระวังพระพุทธรูปและศาสนวัตถุในวัดถูกโจรกรรม
            ตามที่ประชุมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  โดยขอให้วัดทุกวัดจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำ

หลักฐานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และยื่นขอของกลางคืน หรือใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะนี้สื่อมวลชนได้ลงข่าวเกี่ยวกับการโจรกรรมพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ อยู่เป็นประจำ จึงขอให้ทุกวัดเพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม....