การต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

การต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

1. การขออนุญาตไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์)  

1.   ขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์)

2. การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าของพระภิกษุสามเณรและแม่ชีขาวต่างประเทศ

1.                 ขั้นตอนการดำเนินการ

2.               รายการเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

3.               แบบประวัติ ศว.๑

4.               ตัวอย่างหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส

5.               ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสำนักเรียน 

6.               ตัวอย่างการเขียนแบบ ศว.๑  

3. การขออนุญาตไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ไปส่วนบุคคล)

1.                 ขั้นตอนการดำเนินการ 

2.               รายการเอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ

3.               ตัวอย่างการกรอกข้อความในแบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ

4. การต่ออายุวีซ่าของพระภิกษุสามเณรแม่ชีชาวต่างประเทศ

1.                  ขั้นตอนการปฏิบัติ

2.               รายการเอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่า

3.               แบบประวัติ ศว.๑ 

4.               ตัวอย่างหนังสือจากเจ้าอาวาสถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

5.               ตัวอย่างหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส 

6.               ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสำนักเรียน

7.               ตัวอย่างการเขียนแบบ ศว.๑  

5.ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การต่อวีซ่าให้ชาวต่างประเทศทีมาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 09:37)