วัดบางปรือ

วัดบางปรือ

ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สังกัดมหานิกาย

 ได้รับอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2350 เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 200 ปี ถ้านับรวมเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์หรือสร้างมาโดยไม่ใช้หลักฐานการแต่งตั้งจากทางราชการ คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 250 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนาชนตลอดมา

โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2484-2548 เป็นช่วงที่หลวงปู่กลิ่น เป็นเจ้าอาวาส

ปัจจุบันมีพระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รักขิตธัมโม)  เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นเจ้าอาวาส   ได้ดำริก่อสร้างพระประทาน หน้าตักกว้าง 9 เมตร 99 เซ็นติเมตร สูงรวมฐาน 19 เมตร 99 เซนติเมตรขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา   และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา เพื่อเป็นปูชนียสถานเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อเสริมให้ชีวิตเป็นอนุสรณ์เตือนจิตใจให้ยึดมั่นในความดีและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป...

ประวัติพระครูสิริธรรมรักขิต  เจ้าคณะจังหวัดตราด เจ้าอาวาสวัดบางปรือ

-มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตราด

-ต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดตราด ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 10:20)