ดร.จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจ เยี่ยมวัดท่าโสม

จุดร.ฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตรวจ เยี่ยมวัดท่าโสม    ตำบลท่าโสม   อำเภอเขาสมิง   จังหวัดตราดวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๓๐  น.
            วัดท่าโสม  นอกจากเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมทั้งปีแล้ว   วัดท่าโสมแห่งนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง    เช่นเป็นศูนย์วัฒนธรรม   เป็นวัดในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   เป็นที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์   เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างแท้จริง     และที่สำคัญเป็นที่รวมศูนย์แห่งการพัฒนาในทุกเรื่อง  เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า    “พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ”

 


         พระเทพสุเมธมุนี  เจ้าคณะจังหวัดตราด    และพระครูวิมลโสมนันท์  เจ้าอาวาสวัดท่าโสม  มีความยินดี  ที่ได้ต้อนรับ และได้ทราบข่าว  การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น  มวม. (มหาวชิรมงกุฎ) สายสะพายสายที่ ๓   และได้ทราบข่าวการได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร.)  จึงเห็นชอบให้ นายวรเดช   ช่างบุ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงความยินดีขึ้นในวันนี้  เพื่อที่พระคุณเจ้าในพื้นที่จังหวัดตราด  อันได้แก่  เจ้าคณะจังหวัดตราด  เจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล  จะได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล    ในคุณงามความดี   ที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (ดร.จุฬารัตน์  บุณยากร )  ได้รับในครั้งนี้ด้วย และการจัดงานครั้งนี้  มีที่ปรึกษาประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล   ดร.กนก  แสนประเสริฐ  ,ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  นายพนม  ศรศิลป์  และผู้อำนวยการกอง  นายมนตรี  บำรุง

ประมวลภาพกิจกรรม
 


กำหนดการ
เยี่ยมวัดท่าโสม    ตำบลท่าโสม   อำเภอเขาสมิง   จังหวัดตราด
วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๓๐  น.
…………………………………….
วันที่  ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๒
เวลา  ๑๐.๐๐  น.            –ประชาชนพร้อมกัน   ณ  วัดท่าโสม
เวลา  ๑๐.๓๐  น.           -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (ดร.จุฬารัตน์  บุณยากร)
                                      และคณะ   เดินทางถึงวัดท่าโสม
เวลา  ๑๐.๔๐  น.            -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   กราบพระประธานในอุโบสถ
                                      - ตรวจเยี่ยมบริเวณวัด
เวลา  ๑๑.๑๐  น.          - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย
                                       และกราบสักการะ พระเทพสุเมธมุนี   เจ้าคณะจังหวัดตราด
                                    -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   นั่งประจำเก้าอี้
                                    - เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  อาราธนาศีล
                                     -พระสงฆ์ให้ศีล
                                     -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  กล่าวรายงาน
                                     -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    กล่าวตอบ
                                      -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ถวายเครื่องสังฆทาน
                                      -พระสงฆ์อนุโมทนา
                                      -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    กรวดน้ำ
                                     - เสร็จพิธี
เวลา  ๑๑.๓๐  น.           -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และคณะรับประทานอาหาร
                                       ห้องรับรองวัดท่าโสม
เวลา  ๑๒.๓๐  น.           – ออกจากวัดท่าโสม ไปวัดคิรีวิหาร
 
------------------------------

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2009 เวลา 03:02)