ดร.จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.จุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน
 ประจำปีงบประมาณ 2552  ด้วยจังหวัดตราด

ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน    สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประจำจังหวัดตราด    จันทบุรี      ปราจีนบุรี  สระแก้ว    ชลบุรี    และระยอง  ณ   วัดคิรีวิหาร    ตำบลชำราก  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  -  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒
การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน   ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับทิศทาง     การนำพาประชาชน        ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน         สังคมมีความเข้มแข็ง                   และประชาชนมีความสุข  โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นคุณธรรม  จริยธรรม  การเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในประโยชน์สุข      ของประชาชนและประเทศชาติ        ยึดค่านิยมสร้างสรรค์   และให้มีการพัฒนาข้าราชการ      ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   และการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     วัดคิรีวิหารได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม  ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด  และได้ดำเนินการจัดปฏิบัติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และประชาชนทั่วไป    โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี  และสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี       กรรมการมหาเถรสมาคม   แม่กองธรรมสนามหลวง  ในการก่อสร้างสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม  ประกอบด้วยอาคารปฏิบัติธรรม  อาคารที่พัก  และโรงอาหาร  มอบให้แก่วัดคิรีวิหาร ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
                 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากจังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ปราจีนบุรี  สระแก้ว    และจังหวัดตราดได้จัดอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม  ระหว่างวันที่  14   -   17  กรกฎาคม  2552   ดังนี้
                    1. การรักษาความปลอดภัย      บริเวณสำนักปฏิบัติธรรม      โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ดูแลความสงบเรียบร้อย
                   2. การรักษาพยาบาล  ให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไว้คอยบริการ  ตลอดระยะเวลาอบรมปฏิบัติธรรม
                   3. จัดบริการสุขาเคลื่อนที่  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่   ไว้บริการเพิ่มเติมจากที่วัดคิรีวิหารมีอยู่
                   4. วัดคิรีวิหาร  ได้จัดอาหาร  เครื่องดื่ม  ที่พัก และจัดคณะพระวิทยากรโดยมีพระครูสุพจนวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  เป็นหัวหน้าพระวิทยากร
                   5.เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  ไว้ประสานงาน  และอำนวยความสะดวก  ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   ตลอดระยะเวลาอบรมปฏิบัติธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2009 เวลา 03:03)