อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

วิสัยทัศน์      
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานที่พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุข
อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๑. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบาย   ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน โครงการของหน่วยงาน  ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มอำนวยการและประสานงาน
๒. กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
๓. กลุ่มพุทธสถานและและศาสนาสมบัติ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 03:48)