จังหวัดตราด จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน “คนดีศรีแผ่นดินตราด”

(1 เม.ย. 56) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข “คนดีศรีแผ่นดินตราด” ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดตราด)คณะครูในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2556 ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 10 วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีครู อาจารย์ ประชาชน และเยาวชน กว่า 60 คนเข้าร่วมโครงการ

   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการนี้นับเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครู อาจารย์ที่นับเป็นแม่แบบในการให้ความรู้ การศึกษาให้กับลูกศิษย์นับเป็นบุคคลที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ ดังนั้นการใช้ธรรมะเข้ามาหล่อหลอมทางสติปัญญานับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนดำเนินการ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพอยู่แล้ว เห็นได้จากมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ที่นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐร่วมเข้าวัดทำบุญตามวัดต่าง ๆ กับประชาชนในทุกวันพระซึ่งการดำเนินโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกล่อมเกลาให้ชาวตราดประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 นายพนม แซ่ว่อง ภาพ/ข่าว
เครดิต:ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด