พิธีสมโภชปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยคและฉลองเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค ถึงประโยคป.ธ.๗

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา และมุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค ถึงประโยคป.ธ.๗  ของคณะสงฆ์จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕  ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โดยมี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓  เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทโดยสรุป ดังนี้   “พระปริยัติธรรม ถือเป็นแกนหลักที่พระสาวกผู้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระศาสนา จำต้องใฝ่รู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะพระปริยัติธรรมรวบรวมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้อย่างครบถ้วน หลักธรรมคำสอนก็ได้จารึกไว้ ผู้ศึกษาสามารถจะหยั่งทราบถึงหลักการ หลักธรรม แนวทางแห่งพุทธประสงค์ ระเบียบปฏิบัติแห่งการฝึกฝนชำระตนเพื่อให้เข้าถึงโลกุตรธรรมอันเป็นยอดปรารถนาของคนทั้งหลาย และสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการจรรโลงภูมิปัญญา สร้างองค์ความรู้ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ศึกษา พร้อมทั้งนำพาให้ได้รับผลอันไพบูลย์ คือความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้กระแสแห่งธรรมปฏิบัติ ย่อมหาได้จากการศึกษาและปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมนี้  จากนั้น พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓  ได้มอบทุนการศึกษา ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค ถึงประโยคป.ธ.๗  พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และกล่าวสัมโมทนียกถา
นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้กล่าวถึงการจัดงานพิธีสมโภชปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยคและฉลองเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค ถึงประโยคป.ธ.๗ ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดตราด มีพระครูสิริธรรมรักขิต เจ้าคณะจังหวัดตราด ,พระโสภณธรรมธาดา เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดตราด และเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ตลอดจนเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดตราด เห็นความสำคัญของการเรียนพระปริยัติธรรม จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของคณะสงฆ์ มีการสนับสนุนทางการเรียน ทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
นายพนม แซ่ว่อง ภาพ/ข่าว
(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)